Lektorat »Basistext«

Sie wünschen ein wissenschaftliches Lektorat Ihres Manuskriptes, ein Korrekturlesen Ihres
Geschäftsberichtes, Ihres Webauftritts, Ihres Serienbriefes? Sie möchten die Formatierung Ihrer
Abschlussarbeit nicht selbst übernehmen? Oder Sie sind sich nicht sicher, welche Regeln der
sogenannten ›neuen Rechtschreibung‹ unbedingt beachtet werden müssen, damit Ihr Text nicht in
die Kritik gerät?

Dann schreiben Sie mich an. Wir finden unkompliziert eine Lösung, um Ihren Text in die
rechte Form zu bringen.

Was ich anbiete

»Basistext«, das Lektorats- und Redaktionsbüro, Dienstleister für Lektorat und Redaktion von Fachtexten und Manuskripten, Werbelektorat, Recherche, Korrektorat, Schreibservice, Layout und DTP, Satz, bevorzugt für die Fachgebiete Theologie, Philosophie, Musikwissenschaft, Soziologie, Kunst, Pädagogik, Medizin.


Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Diplom-Kulturwissenschaftlerin Andrea Cramer | langjährige Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an einer deutschen Hochschule

Kontakt

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name